ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΦΙΡΗ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ


Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, την 01.11.1989 η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ της οποίας καθολική διάδοχος είναι η ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνήψε με την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. το υπ΄αριθ. 1066/89 ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο διεπόταν από τους γενικούς όρους αυτού (άρθρα 1 έως 13), τα παραρτήματα Α και Β αυτού, από τον Γενικό Κανονισμό Προγράμματος Προνοίας Μόνιμου Προσωπικού και από τον Γενικό Κανονισμό Προνοίας Καθαριστριών.Ημερομηνία έναρξης ισχύος του εν λόγω ασφαλιστηρίου είχε οριστεί η 01/11/1989.
Το ως άνω 1066/89 ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ. 6883/15.03.1999 πρόσθετη πράξη του συμβολαίου που αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος αυτού.

Σκοπός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ήταν η καταβολή εφάπαξ παροχής στα ασφαλισμένα σε αυτό μέλη (υπαλλήλους της Αγροτικής Τράπεζας).

Επιπλέον με την υπ’αριθ. 173/25.10.2004 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ορίσθηκε ότι οι μόνιμοι υπάλληλοι της ΑΤΕ Α.Ε. δικαιούνταν την παροχή η οποία υπολογιζόταν πλέον ως εξής:
3 μισθοίΧχρόνος ΑΤΕ/35

Μετά την θέση της ΑΤΕ σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και σε συνέχεια σχετικής αλληλογραφίας μεταξύ του εκκαθαριστή της ΑΤΕ και της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, συμφωνήθηκε η μερική διανομή του υπολοίπου του λογαριασμού στους υπαλλήλους της ΑΤΕ και την 12.12.2012 διανεμήθηκε στους δικαιούχους ποσοστό περίπου 48% από το ποσό της πλήρους αποζημείωσης.
Σημειώνουμε ότι με το υπ’αριθ. 105/30.06.2015 έγγραφο της Νομικής Διεύθυνσης της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ προς τον Εκκαθαριστή της ΑΤΕ, αναγνωρίσθηκε ότι κατά την ημερομηνία εκείνη 30.06.2015 η εταιρεία διέθετε σε λογαρισμό 839.919 €, ποσό το οποίο όπως αναφέρεται παρακρατήθηκε προκειμένου να ικανοποιηθούν τυχόν αξιώσεις από το ασφαλιστήριο αυτό.
Αναφορικά με το υπολειπόμενο μέχρι το 100% της παροχής, εκτιμάται από νομικούς, ότι δύναται να διεκδικηθεί δικαστικά με καλές πιθανότητες επιτυχίας.
Ο Σύλλογός μας μετά από έρευνα σας παραθέτει πρόταση από το Δικηγορικό Γραφείο Θεσσαλονίκης της ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΠΡΟΤΑΣΗ

Καλησπέρα,
Κατόπιν επικοινωνίας με το Σύλλογο σας, σας ενημερώνω ότι όσον αφορά την υπόθεση της διεκδίκησης του υπολοίπου από το ασφαλιστήριο με αρ. 1066/89 το κόστος για τη διεκδίκηση του υπολοίπου από το ανωτέρω ασφαλιστήριο υπολογίζεται στο ποσό των 100 € κατ’ άτομο πλέον ποσοστού 1% (συν ΦΠΑ) επί του ποσού των απαιτήσεων που θα λάβουν οι δικαιούχοι. Στο ποσό περιλαμβάνεται το σύνολο των δικαστικών και εξώδικων πράξεων μέχρι και την τελεσιδικία της απόφασης που ήθελε εκδοθεί κατά της ασφαλιστικής (απόφαση εφετείου). Δεν περιλαμβάνεται στο ανωτέρω ποσό το δικαστικό ένσημο, το οποίο θα καθοριστεί για καθένα από τους δικαιούχους ξεχωριστά και ανάλογα με την απαίτηση τους.
Για την άσκηση της αγωγής θα πρέπει κάθε ενδιαφερόμενος να προσκομίσει:
1) ταυτότητα,

2) εκκαθαριστικό μισθοδοσίας του τελευταίου έτους ή έστω βεβαίωση μισθοδοσίας του τελευταίου έτους ώστε να προκύπτουν οι αποδοχές τους όταν αποχώρησαν,

3) έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η πρόσληψη και η αποχώρηση τους από την τράπεζα ώστε να υπολογιστούν και να αποδεικνύονται τα έτη υπηρεσίας (μπορεί να είναι η σύμβαση λύσης μαζί με την καταγγελία της ΑΤΕ ή οποιαδήποτε βεβαίωση ή έγγραφο αναφέρει ημερομηνία πρόσληψης και αποχώρησης από την τράπεζα),

4) εάν υπάρχει αποδεικτικό καταβολής των ασφαλίστρων για το συγκεκριμένο συμβόλαιο

5) έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ακριβές ποσό που έχει λάβει δυνάμει του ανωτέρω ασφαλιστηρίου.

Επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας καθενός (διεύθυνση, τηλέφωνο, email) καθώς και ΑΦΜ (αν δεν προκύπτει από τα προηγούμενα έγγραφα).

-Η συμμετοχή στη δικαστική διεκδίκηση είναι προαιρετική όπως επίσης και η δυνατότητα να επιλέξει ο καθένας τον δικηγόρο της αρεσκείας του.
-Το κόστος βαρύνει αποκλειστικά τον κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο.
-Μπορείτε να απευθύνεστε είτε απευθείας στο δικηγορικό Γραφείο της κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ στα τηλέφωνα 2310226462 και 6977031683 ζητώντας για την πληρέστερη ενημέρωσή σας την κ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ, είτε στον Σύλλογό μας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Για οτιδήποτε νεότερο θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωσή μας.

Δ.Σ. ΣΑΑΑΤΕ