Καταστατικό Συλλόγου


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ:

Άρθρο 1ο : Επωνυμία-Έδρα
Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» με διακριτικό τίτλο Σ.Α.Α.Α.Τ.Ε. . Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη της Θεσσαλονίκης (οδός ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ αρ. 32). Το Σωματείο μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα μέρη της χώρας.

Άρθρο 2ο : Σκοποί-Μέσα:
Σκοπός του Σωματείου είναι η αλληλοβοήθεια και εν γένει η μελέτη, η προστασία και η προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών του, η σύσφιξη των συναδελφικών δεσμών και η ανάπτυξη του αισθήματος αλληλεγγύης μεταξύ τους.

Άρθρο 3ο :
Το Σωματείο επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως:
1. Με την ενεργοποίηση, την συσπείρωση και δραστηριοποίηση όλων των μελών του Σωματείου καθώς και την συμμετοχή τους σε όλες τις εκδηλώσεις που θα οργανώνονται από το Σωματείο.
2. Με την συνεργασία και την κοινή δράση με όλους τα εδρεύοντα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό Σωματεία που έχουν τις ίδιες επιδιώξεις και τους ίδιους σκοπούς.
3. Με την δικαστική εκπροσώπηση των μελών του, όταν αυτό είναι δυνατό, και σε κάθε περίπτωση με τη δικαστική παρέμβαση υπέρ των μελών του για την επίτευξη των νόμιμων διεκδικήσεών τους.
4. Με την κινητοποίηση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού των μελών του Σωματείου.
5. Με την ίδρυση ή συμμετοχή σε Λέσχες, βιβλιοθήκες, παιδικούς σταθμούς και κατασκηνώσεις, προμηθευτικούς, καταναλωτικούς, παραγωγικούς και οικοδομικούς συνεταιρισμούς κ.λπ..
6. Με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που δεν αντίκειται στις αρχές του παρόντος Καταστατικού και θα συντελέσει στη βελτίωση της κατάστασης των μελών του καθώς και στη βελτίωση του γενικότερου επιπέδου διαβίωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
Άρθρο 4ο
Οι οικονομικοί πόροι του Σωματείου είναι: α. Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του Σωματείου και οι τακτικές μηνιαίες ή ετήσιες εισφορές όπως αυτές καθορίζονται από το Δ.Σ., β. δωρεές, κληρονομιές, γ. έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις που θα οργανώνει το Σωματείο δ. έσοδα από την περιουσία του Συλλόγου, ε. οικονομική ενίσχυση από κάθε Οργανισμό που ενισχύεται με πόρους από εισφορές εργαζομένων (π.χ. Εργατική Εστία), ε. άλλες επιδοτήσεις (π.χ Κοινοτικές) και στ. κάθε άλλος πόρος και έσοδο που αποκτάται με διαφάνεια και νόμιμα μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΛΗ :
Α΄ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΑΠΟΒΟΛΗ

Άρθρο 5ο
Μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας ενήλικας πολίτης, ο οποίος παρείχε τις υπηρεσίες του στην πρώην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας κατόπιν αιτήσεως και δηλώσεώς του ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα το καταστατικό και τους υφισταμένους εσωτερικούς κανονισμούς. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Σωματείου όσοι πρώην εργαζόμενοι της πρώην Αγροτικής Τράπεζα της Ελλάδος εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε..
Σε περίπτωση αρνήσεως της πλειοψηφίας του Δ.Σ., δεν μπορεί κάποιος να γραφτεί ως μέλος.
Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν:
α. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.
β. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωματείου.
γ. Να συμμετέχουν στις ενέργειες του Σωματείου.
δ. Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Σωματείο.
ε. Να καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στο Σωματείο.
στ. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.
ζ. Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

Άρθρο 6ο
Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σωματείο καταβάλλοντας συγχρόνως τις τυχόν οφειλόμενες από αυτόν συνδρομές μέχρι την ημέρα της αποχωρήσεώς του. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως προς το Δ.Σ.

Άρθρο 7ο
Μέλος του Σωματείου που καθυστερεί αδικαιολόγητα την καταβολή της συνδρομής του επί δύο χρόνια, διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ., αφού ειδοποιηθεί γραπτώς και αφού τακτοποιήσει την οικονομική εκκρεμότητα. Μέλος που διαγράφτηκε για αδικαιολόγητη καθυστέρηση της συνδρομής του, ξαναγράφεται στο Σωματείο με απόφαση του Δ.Σ, εφόσον καταβάλλει τις τυχόν καθυστερημένες συνδρομές.

Άρθρο 8ο
Κάθε μέλος που η δραστηριότητά του είναι ενάντια στους σκοπούς του Σωματείου, εφόσον αυτό κριθεί από το Δ.Σ., υποβάλλεται στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις ανάλογα με την βαρύτητα της πράξεώς του: α) έγγραφη ή προσωρινή επίπληξη, β) αποβολή μέχρι ένα χρόνο από το Σωματείο και γ) οριστική αποβολή και διαγραφή από το Σωματείο. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, είναι αιτιολογημένες και παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δ.Σ..
Για την διαγραφή του μέλους αποφασίζει σε πρώτο βαθμό το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου το οποίο και υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει γραπτά μέσα σε ένα μήνα τη σχετική απόφαση του στον ενδιαφερόμενο. Εναντίον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, χωρεί εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίησή της, προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως. Η προσφυγή αναστέλλει τις συνέπειες της απόφασης του Δ.Σ.
Μέλος που κατηγορήθηκε για ποινικά αδικήματα κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, ψευδορκίας ή για πλημμελήματα που προσβάλουν τα ήθη και που τιμωρήθηκε, διαγράφεται από το μητρώο των μελών του Σωματείου. Διαγράφεται επίσης, όταν επανειλημμένα τιμωρήθηκε από το Δ.Σ. με επίπληξη ή παραβαίνει το καταστατικό ή απειθαρχεί στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ..
Η επανεγγραφή του μέλους που διαγράφτηκε από την δύναμη του Σωματείου, γίνεται μόλις εκλείψει ο λόγος διαγραφής του και κατά την ίδια ακριβώς όπως και η διαγραφή, διαδικασία.

Β’ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 9ο
Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα. Κάθε μέλος εφόσον είναι τακτοποιημένο οικονομικά δικαιούται να λαμβάνει μέρος στις γενικές συνελεύσεις, να εκφράζει ελεύθερα τις σκέψεις του και τη γνώμη του καθώς και να ελέγχει τις πράξεις της διοικήσεως και της ελεγκτικής επιτροπής.

Άρθρο 10ο :
Κάθε μέλος υποχρεούται, να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις του καταστατικού και τους εκάστοτε ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς, να προσέρχεται στις γενικές συνελεύσεις και στις συγκεντρώσεις του σωματείου, να υπακούει στις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκτελεί κάθε ανατιθέμενη σ’ αυτόν εργασία σχετική με την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

Άρθρο 11ο
Η ιδιότητα του μέλους δεν μεταβιβάζεται, ούτε κληρονομείται. Κάθε μέλος όμως δύναται να αντιπροσωπευθεί δι’ απλού πληρεξουσίου.

Άρθρο 12ο
Κάθε μέλος υποχρεούται να πληρώνει την τακτική και κάθε τυχόν έκτακτη συνδρομή του. Το ύψος των ποσών των τακτικών και των έκτακτων συνδρομών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13ο
Οι εισφορές και οι συνδρομές που καταβλήθηκαν δεν επιστρέφονται στα μέλη που διαγράφηκαν ή αποχώρησαν για κανένα λόγο και αιτία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:

Άρθρο 14ο
Τα όργανα του Σωματείου είναι:
α) η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ),
β) το Διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ),
γ) η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε) και
δ) η Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 15ο : Γενική Συνέλευση
Η γενική συνέλευση των μελών αποτελεί, το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σ’ αυτή και που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα και έχει σχέση με την εξυπηρέτηση των σκοπών του συλλόγου.
Κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύει όλα τα μέλη του Συλλόγου, ανεξάρτητα από το αν παρευρέθηκαν σ΄ αυτήν ή μειοψήφησαν, εκτός αν η απόφαση ακυρωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Στην Γενική Συνέλευση μπορούν να πάρουν μέρος όλα τα ταμειακά ενήμερα μέλη. Η Γενική Συνέλευση διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη και διεξάγεται στον τόπο που διευκολύνει την ευρύτερη συμμετοχή των μελών και την επίτευξη των ειδικότερων κάθε φορά σκοπών της.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία φορά το χρόνο και συγκεκριμένα μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε χρόνου από το Δ.Σ. του Σωματείου.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ.. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε εύλογο χρόνο, όχι πέρα από ένα μήνα, από τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Για τις έκτακτες συνελεύσεις και την απαρτία τους ισχύουν όσα ορίζονται για τις τακτικές. Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις δεν συζητείται κανένα άλλο θέμα, εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
Η πρόσκληση για την Τακτική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση γίνεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα που θα συγκληθεί η πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η πρόσκληση περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καθώς και τον ακριβή τόπο και χρόνο στον οποίο αυτή θα συγκληθεί και τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Σωματείου.

Άρθρο 16ο
Η Γ.Σ είναι αποκλειστικά αρμόδια για να :
α. Εγκρίνει των προϋπολογισμό και τον απολογισμό, και γενικά την οικονομική διαχείριση του Σωματείου. Μετά από εισήγηση και πρόταση της Ελεγκτικής Επιτροπής απαλλάσσει την Διοίκηση από την Διαχειριστική ευθύνη σχετικά με τον χρόνο που πέρασε.
β. Εγκρίνει τα πεπραγμένα και το πρόγραμμα δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Αποφασίζει για τις προσφυγές κατά των αποφάσεων του Δ.Σ., σχετικά με την μη εγγραφή, την διαγραφή ή την αποβολή κάποιου μέλους από το Σύλλογο.
δ. Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων Διοίκησης και δικαιούται όποτε θέλει να τα παύει όταν η ενέργεια αυτή υπαγορεύεται από σπουδαίους λόγους και ιδιαίτερα εξαιτίας βαριάς παράβασης των καθηκόντων αυτών, ή ανικανότητας για τακτική διαχείριση.
ε. Προκηρύσσει ανά τριετία τις αρχαιρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
στ. Εκλέγει Εφορευτική Επιτροπή.
ζ. Αποφασίζει για προτάσεις μομφής κατά μέλους ή μελών του Δ.Σ.
η. Εγκρίνει την τροποποίηση του καταστατικού.
θ. Αποφασίζει για την διάλυση του Σωματείου.
ι. Αποφασίζει για κάθε σοβαρό ζήτημα που απασχολεί τα μέλη της.

Άρθρο 17ο
Για να γίνει συζήτηση και ληφθεί απόφαση, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, πρέπει:
α. Κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση να παρευρίσκεται τουλάχιστον το ¼ του όλου αριθμού των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
β. Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση μέσα σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός πέμπτου 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
γ. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται τρίτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται μέσα σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες και θεωρείται ότι είναι σε απαρτία αν παρευρίσκεται το ένα δέκατο (1/10) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά την τρίτη Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να συγκληθεί νέα πριν από ένα μήνα, και αυτή θεωρείται σαν η πρώτη.

Άρθρο 18ο
Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται ως ακολούθως:
α . Πάντοτε κατόπιν ψηφοφορίας και ποτέ «δια βοής».
β. Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Εφορευτικής Επιτροπής και οργάνων Διοίκησης, θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας – πεπραγμένων, τροποποίηση καταστατικού, διάλυση του Σωματείου καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο ή εφόσον ζητηθεί από το ¼ των παρόντων μελών.
γ. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να θέσει κάθε θέμα σε καθολική ψηφοφορία η οποία διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Στην περίπτωση της καθολικής ψηφοφορίας οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών που ψήφισαν.
δ. Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων, με εξαίρεση τις ειδικές απαρτίες και πλειοψηφίες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 19, με εξαίρεση την περίπτωση της διάλυσης του Συλλόγου όπου απαιτείται πλειοψηφία 4/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Άρθρο 19ο
Ειδικές απαρτίες και πλειοψηφίες Γ.Σ.
α. Για να ληφθεί απόφαση για την διάλυση του Συλλόγου απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων.
β. Για να ληφθεί απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
γ. Αν δεν επιτευχθούν οι παραπάνω απαρτίες ή πλειοψηφίες, η Γενική Συνέλευση μπορεί μετά από συζήτηση επί της ουσίας, να αποφασίσει την παραπομπή των παραπάνω θεμάτων σε καθολική ψηφοφορία, εφόσον στη Συνέλευση αυτή παραβρίσκεται τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Άρθρο 20ο
Στις εκλογές οι οποίες θα γίνονται ανά τρία (3) έτη, μετά τη λογοδοσία του Δ.Σ, εκλέγεται η εφορευτική επιτροπή με μυστική ψηφοφορία.
Κάθε ψηφοφορία που αφορά αρχαιρεσίες, εκλογή κάθε μορφής, θέματα εμπιστοσύνης, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά και γενικά ζητήματα, τροποποίηση καταστατικού, διάλυση συλλόγου, είναι έγκυρη εφόσον γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού και ποτέ δια βοής.

Άρθρο 21ο : Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί το Σωματείο είναι πενταμελές και αποτελείται από τους: πρόεδρο, γραμματέα, ταμία και 2 μέλη. Εκλέγεται με τριετή (3) θητεία μετά από καθολική ψηφοφορία. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και τα αναπληρωματικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, με τριετή (3) επίσης θητεία.
Το Δ.Σ. που προέρχεται από τις εκλογές για ανάδειξη οργάνων Διοίκησης, συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων από την Εφορευτική Επιτροπή, με την φροντίδα του Συμβούλου που έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης, ο οποίος και προεδρεύει της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον βρίσκεται σε πλήρη απαρτία, εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα, τον ταμία και τα δύο μέλη.
Αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους, καλεί στην πρώτη συνεδρίαση και το απερχόμενο Δ.Σ να παραδώσει στο νέο προεδρείο τα κλειδιά, τη σφραγίδα, το αρχείο και την περιουσία του συλλόγου με πρωτόκολλο παραλαβής που υπογράφεται στο τέλος της συνεδρίασης και από τα δύο προεδρεία.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται έξοδα κίνησης και εκτός έδρας για τις μετακινήσεις τους. Οι προϋποθέσεις και το ύψος χορήγησης των αποζημιώσεων αυτών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το δε συνολικό ύψος της δαπάνης αυτής περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Σωματείου και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 22ο
Οι ιδιότητες του προέδρου, του γραμματέα και του ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 23ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το τρίμηνο. Συγκαλείται με κοινοποίηση (γραπτή ή τηλεφωνική) τουλάχιστον 24 ώρες πριν, αναφέροντας τον χώρο, το χρόνο και το θέμα ή τα θέματα της συζητήσεως και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες τουλάχιστον τρεις (3) Σύμβουλοι.
Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας το θέμα επανέρχεται πρώτο στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης. Αν για το ίδιο θέμα επέλθει ξανά ισοψηφία υπερισχύει η άποψη με την οποία τάχθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Περίληψη της συζήτησης και οι αποφάσεις που λαμβάνονται γράφονται στο βιβλίο Πρακτικών και Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από τους παρόντες Συμβούλους.

Άρθρο 24ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει το Καταστατικό, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, συγκαλεί αυτές τις συνελεύσεις με απόφασή του και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εργασιών τους. Επίσης, υποχρεούται να υποβάλει στην αρχή που εποπτεύει το Σωματείο, όλα τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος και να τηρεί τα βιβλία που προβλέπει το καταστατικό και ο νόμος.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν σε συνεδριάσεις κατά τις οποίες δεν ήταν παρόντα ή αν ήταν παρόντα διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή βεβαιώνεται από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα μέλη του Δ.Σ είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το καταστατικό και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Δεν ευθύνονται για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδριάσεις που απουσίαζαν ή ενώ ήταν παρόντες διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά του Δ.Σ..

Άρθρο 25ο : Οικονομικός έλεγχος – προϋπολογισμός – απολογισμός
1. Η περιουσία και οι πόροι του Σωματείου διοικούνται και διαχειρίζονται από το Δ.Σ..
2. Οι κάθε είδους δαπάνες αποφασίζονται από το Δ.Σ. μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί και εκτελούνται από τον ταμία.
3. Ο έλεγχος της νομιμότητας και πληρότητας των διαχειριστικών πράξεων της Διοίκησης γίνεται από ελεγκτική επιτροπή που απαρτίζεται από τρία τακτικά και από ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη που εκλέγονται μαζί με τα μέλη της Διοίκησης και τα υπόλοιπα όργανα κατά τον ίδιο τρόπο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 26 αυτού του καταστατικού.
4. α. Στους δύο πρώτους μήνες του χρόνου πριν από την σύγκληση της τακτικής Γ.Σ. των μελών, κάθε χρόνου ,συντάσσεται ο οικονομικός απολογισμός του προηγουμένου χρόνου, καθώς και ο προϋπολογισμός του επομένου.
β. Το διαχειριστικό έτος του Σωματείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.
γ. Ο απολογισμός περιλαμβάνει όλα τα δαπανηθέντα ποσά από το Σωματείο, μέσα στο χρόνο που πέρασε σε συσχετισμό με το αντίστοιχο ποσό κάθε παραστατικού, χωρίς το οποίο καμιά δαπάνη και σε καμιά περίπτωση δεν υπολογίζεται στον απολογισμό που έχει απαραίτητα τις υπογραφές του Ταμία και του Προέδρου του Δ.Σ..
δ. Η ελεγκτική επιτροπή συντάσσει έκθεση που έχει τις υπογραφές του Προέδρου και των μελών της, που συνοδεύει τον απολογισμό όταν κατατίθεται αυτός στην Γ.Σ .και διαβάζεται παρουσία της.
5. α. Ο Ταμίας σε συνεργασία με τον Πρόεδρο συντάσσει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό που φέρνει για έγκριση στο Δ.Σ.
β. Ο απολογισμός και προϋπολογισμός εγκρίνονται στο πρώτο στάδιο από το Δ.Σ.,η έγκριση δε από την Γ.Σ. απαλλάσσει τον Ταμία και το Δ.Σ. από τις ευθύνες.

Άρθρο 26ο : Ελεγκτική Επιτροπή
Η Ελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη που εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία κάθε τρία χρόνια μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, με ισάριθμα αναπληρωματικά. Τις εργασίες της Ελεγκτικής Επιτροπής διευθύνει ο Πρόεδρός της, που εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίασή της.
Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το χρόνο (Φεβρουάριο κάθε έτους) και έκτακτα οποτεδήποτε αποφασίσει κατά πλειοψηφία.
Η Ελεγκτική Επιτροπή αριθμεί και θεωρεί τα γραμμάτια είσπραξης του Σωματείου πριν από την χρησιμοποίηση τους και κατά τις συνεδριάσεις της ελέγχει αν οι εισπράξεις και οι πληρωμές έγιναν σύμφωνα με το Καταστατικό και το νόμο, μέσα στα περιθώρια του προϋπολογισμού και αν υπάρχουν τα σχετικά δικαιολογητικά.
Μετά τον έλεγχο συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από όλα τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και υποβάλλεται στο Δ.Σ. Οι εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής ανακοινώνονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.
Αν η Επιτροπή διαπιστώσει διαχειριστικές ανωμαλίες ή σοβαρές παραβάσεις του νόμου ή του Καταστατικού έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ποινική δίωξη του υπεύθυνου και την άμεση αντικατάστασή του, καθώς και την αποκατάσταση της γενόμενης ζημιάς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου είναι υποχρεωμένο να θέτει στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, όποτε ζητηθούν, τα βιβλία της διαχείρισης του και όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Δ.Σ:

Άρθρο 27ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο:
α. Διοικεί το Σωματείο.
β. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.
γ. Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.
δ. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
ε. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
στ. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.
ζ. Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.
η. Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.
θ. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.
ι. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
ια. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το Σωματείο.
ιβ. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Σωματείου καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν το θέμα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση των μελών.
ιγ. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωματείου ενώπιον τρίτων και των κρατικών και δικαστικών Αρχών.
ιδ. Διορίζει νομικό σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.
ιε. Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.
ιστ. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου. Την σχετική απόφαση λαμβάνει με πλειοψηφία του εδαφίου ιβ.
ιζ. Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
ιη. Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου στην Γενική Συνέλευση.
ιθ. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο.
Ο πρόεδρος διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ, αντιπροσωπεύει το σύλλογο σε κάθε διοικητική και δικαστική αρχή και γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου και το συντονισμό της δράσης του. Σε περίπτωση που απουσιάζει ο πρόεδρος τότε τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος σύμβουλος.

Άρθρο 28ο :
Ο γραμματέας διευθύνει το γραφείο του συλλόγου, προστατεύει τη σφραγίδα, τα αρχεία, το μητρώο μελών και τηρεί τα βιβλία της διαχείρισης του Σωματείου.
Τα βιβλία που τηρεί το Σωματείο είναι:
α. Μητρώο μελών του Σωματείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το Σωματείο και συγκεκριμένα αναγράφονται: ο αύξων αριθμός κάθε μέλους, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός ταυτότητας, ο ΑΜΚΑ, το έτος γέννησης, η χρονολογία εγγραφής και διαγραφής του.
β. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου όπου καταχωρούνται τα θέματα που συζητήθηκαν σε κάθε συνεδρίαση, οι απόψεις που εκφράστηκαν, οι προτάσεις που έγιναν και οι αποφάσεις που πάρθηκαν.
γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των μελών στο οποίο καταχωρούνται περιληπτικά τα θέματα που συζητήθηκαν σε κάθε συνεδρίαση, οι απόψεις που εκφράστηκαν, οι προτάσεις που έγιναν, οι αποφάσεις που πάρθηκαν και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών που έγιναν.
δ. Βιβλίο Εισπράξεων – Πληρωμών όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές του Συλλόγου.
ε. Βιβλίο Περιουσίας στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου.
Το Σωματείο μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.
2. Το Σωματείο τηρεί Γραμμάτια Εισπράξεων και Εντάλματα Πληρωμής τα οποία αριθμούνται και θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή πριν από την χρησιμοποίησή τους.
3. Τα μέλη του Σωματείου και όποιος άλλος έχει έννομο συμφέρον έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να πληροφορούνται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα παραπάνω βιβλία.

Άρθρο 29ο
Ο ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου του Σωματείου και ελέγχεται από την ελεγκτική επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου. Κάθε οικονομική δοσοληψία θα γίνεται κατόπιν διπλότυπης αριθμημένης και υπογεγραμμένης από τον ταμία αποδείξεως, σφραγισμένης με τη σφραγίδα του συλλόγου – σωματείου. Επίσης, κάθε περίσσευμα του ταμείου θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό, στο όνομα του Σωματείου, ο λογαριασμός δε θα βαρύνει τον εκάστοτε ταμία ο οποίος όποτε και αν του ζητηθεί απέναντι στο Δ.Σ, οφείλει να λογοδοτεί, καθώς και να προσκομίζει αναλυτική κατάσταση του τραπεζικού λογαριασμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ:

Άρθρο 30ο
1. Κάθε τριετία συγκαλείται από το ΔΣ του Σωματείου η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στην οποία εκλέγεται η Εφορευτική Επιτροπή για την διενέργεια των αρχαιρεσιών. Κατά την συνέλευση αυτή κηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη του Πενταμελούς (5) Διοικητικού Συμβουλίου και της Τριμελούς (3) Ελεγκτικής Επιτροπής.
2. Η εκλογή της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή την Ελεγκτική Επιτροπή.
3. Η υποβολή υποψηφιοτήτων για τα όργανα του Συλλόγου γίνεται στην Εφορευτική Επιτροπή από μεμονωμένα άτομα. Η δήλωση περιέχει τα ονόματα των υποψηφίων και τα όργανα για τα οποία θέτουν υποψηφιότητα.
4. Η ημερομηνία και η διάρκεια της ψηφοφορίας αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση. Πάντως οι εκλογές γίνονται το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της ΓΣ και οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι 3 ημέρες προ των εκλογών.

Άρθρο 31ο
Η εφορευτική επιτροπή είναι αρμόδια για την καλή και ομαλή διεξαγωγή των εκλογών, σύμφωνα με τους κείμενους νόμους και το καταστατικό του συλλόγου.

Άρθρο 32ο
1. Υποψήφιος μπορεί να είναι κάθε ταμειακά ενήμερο μέλος του Συλλόγου, που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και του καταστατικού. Ο υποψήφιος για Ελεγκτική Επιτροπή δεν μπορεί να βάλει ταυτόχρονα υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο. Με ευθύνη του απερχόμενου ΔΣ καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο καταχωρούνται κατά αλφαβητική σειρά ξεχωριστά :α). Οι υποψηφιότητες για το ΔΣ και β). Οι υποψηφιότητες για την Ε.Ε.
2. Κάθε μέλος του συλλόγου ψηφίζει αυτοπρόσωπα ή με επιστολική ψήφο. Ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει τόσους σταυρούς προτιμήσεως, όσοι είναι και οι εκλεγόμενοι για το αντίστοιχο όργανο. Ψηφοδέλτιο χωρίς σταυρούς θεωρείται λευκό και δεν προσμετράται. Ψηφοδέλτιο με παραπάνω από τους προβλεπόμενους στην παρούσα διάταξη σταυρούς προτίμησης ή μουντζουρωμένο ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο.
3. Μετά το τέλος του καθορισμένου χρόνου ψηφοφορίας και τη συγκέντρωση των επιστολικών ψήφων εντός δεκαημέρου, γίνεται καταμέτρηση των ψήφων, εκλέγονται δε κατά σειρά οι πλειοψηφίσαντες, των υπολοίπων θεωρουμένων ως αναπληρωματικών για το αντίστοιχο όργανο κατά τη σειρά της εκλογής τους.
4. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 33ο
Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται στα γραφεία του Σωματείου σε ξεχωριστό χώρο με την ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής και του νέου Δ.Σ. για τρεις μέρες, διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να γίνει τυχόν ένσταση στο αρμόδιο δικαστήριο και μέχρις ότου η απόφαση του δικαστηρίου καταστεί τελεσίδικη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΣΙΕΣ:

Άρθρο 34ο
Κάθε δωρεά ή ευεργεσία θα γίνεται κατόπιν διπλότυπης αριθμημένης και σφραγισμένης αποδείξεως από τον πρόεδρο και τον ταμία.

Άρθρο 35ο
Δωρητές του Σωματείου ανακηρύσσονται όσοι προσφέρουν υλική ή άλλου είδους ενίσχυση, η οποία πρέπει να ανέρχεται ή να αποτιμάται σε ποσό 300 € και άνω.

Άρθρο 36ο
Ευεργέτες ανακηρύσσονται όσοι προσφέρουν γενική ενίσχυση η οποία θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό 600 € και άνω.

Άρθρο 37ο
Μεγάλοι ευεργέτες ανακηρύσσονται όσοι προσφέρουν υλική ή οποιαδήποτε ενίσχυση η οποία θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό 1.200 € και άνω.

Άρθρο 38ο
Τα ονόματα των ευεργετών και δωρητών θα γράφονται σε ειδικό βιβλίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:

Άρθρο 39ο
Το Σωματείο ιδρύεται για αόριστη χρονική διάρκεια και δεν διαλύεται παρά μόνον αν τα μέλη του γίνουν λιγότερα από δέκα (10).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Άρθρο 40ο
Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση το έτος ιδρύσεως του Σωματείου και περιφερειακά την επωνυμία του και την έδρα.
Το Σωματείο μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο άπαξ να καθορίσει ειδικό σήμα καθώς και τροποποιήσεις του, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Άρθρο 41ο
Κάθε περίπτωση μη προβλεπόμενη από το παρόν καταστατικό ή από τους νόμους, επαφίεται στην κρίση της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 42ο
Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν καθήκον να εργάζονται για την ευόδωση των σκοπών του χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση και δικαιούνται να απαιτούν την τήρηση του καταστατικού.

Άρθρο 43ο
Τροποποίηση του καταστατικού δύναται να γίνει κατόπιν απόφασης της γενικής συνέλευσης, η οποία συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό. Απαιτείται δε η παρουσία του ½ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από σαράντα τρία (43) άρθρα εγκρίθηκε ομόφωνα από τα Ιδρυτικά Μέλη που συνήλθαν σε Γενική Συνέλευση την ………………………………………………………………… στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στον καθορισμένο χώρο, σύμφωνα και με το υπό ιδία χρονολογία συνταχθέν πρακτικό ιδρύσεως συλλόγου, υπογράφεται δε από όλα τα ιδρυτικά μέλη ως ακολούθως :

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21